دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در اردیبهشت ماه 1400

دوره گل فروشی اردیبهشت

چهارشنبه 8 اردیبهشت ، پننجشنبه 9 اردیبهشت ، جمعه 10 اردیبهشت

مدرس دوره : خانم عرفان

دوره تشریفات اردیبهشت

چهارشنبه 29 اردیبهشت ، پنجشنبه 30 اردیبهشت ، جمعه 31 اردیبهشت

مدرس دوره : آقاي ميثم غريبي


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در خرداد ماه 1400

دوره گل فروشی خرداد ماه

چهارشنبه 26 خرداد ماه ، پنجشنبه 27 خرداد ماه ، جمعه 28 خرداد ماه

مدرس : آقای میثم غریبی

دوره دیجی گل خرداد ماه

سه شنبه 11 خرداد ماه ، چهارشنبه 12 خرداد ماه ، پنجشنبه 13 خرداد ماه ، جمعه 14 خرداد ماه

مدرس : خانم نازنین ابری نیا

دوره تشریفات خرداد ماه

چهارشنبه 19 خرداد ماه ، پنجشنبه 20 خرداد ماه ، جمعه 21 خرداد ماه

دوره های آموزشی بوی گل در تیر ماه  1400

مدرس : آقای میثم غریبی


دوره های آموزشی  آموزشگاه بوی گل در تیر ماه 1400

دوره تشریفات تیر ماه

چهارشنبه 16 تیر ماه ، پنجشنبه 17 تیر ماه ، جمعه 18 تیر ماه

مدرس : خانم نازنین ابری نیا

دوره گل فروشی تیر ماه

چهارشنبه 23 تیرماه ، پنجشنبه 24 تیر ماه و جمعه 25 تیر ماه

مدرس : آقای میثم غریبی


دوره های آموزشی بوی گل در مرداد 1400

دوره تشریفات مرداد ماه

13 مرداد ماه ، 14 مرداد ماه ، 15 مرداد ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا

دوره گل فروشی مرداد ماه

چهارشنبه 20 مرداد ، پنجشنبه 21 مرداد ماه ، جمعه 22 مرداد ماه

مدرس دوره : خانم بهاره عرفان


دوره های آموزشی  آموزشگاه بوی گل در شهریور 1400

دوره دیجی گل شهریور ماه

سه شنبه 2 شهریور ماه ، چهارشنبه 3 شهریور ماه ، پنجشنبه 4 شهریور ماه ، جمعه 5 شهریور ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا

دوره تشریفات شهریور ماه

چهارشنبه 17 شهریور ماه ، پنجشنبه 18 شهریور ماه ، جمعه 19 شهریور ماه

مدرس دوره : میثم غریبی

دوره گل فروشی شهریور ماه

چهارشنبه 24 شهریور ماه ، پنجشنبه 25 شهریور ماه ، جمعه 26 شهریور ماه

مدرس دوره : خانم بهاره عرفان


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در مهر 1400

دوره تشریفات مهر ماه

چهارشنبه 21 مهر ماه ، پنجشنبه 22 مهر ماه ، جمعه 23 مهر ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا

دوره گل فروشی مهر ماه

چهارشنبه 28 مهر ماه ، پنجشنبه 29 مهر ماه ، جمعه 30 مهر ماه

مدرس دوره : میثم غریبی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در آبان 1400

دوره دیجی گل آبان ماه

سه شنبه 11 آبان ماه ، چهارشنبه 12 آبان ماه ، پنجشنبه 13 آبان ماه ، جمعه 14 آبان ماه

مدرس : خانم نازنین ابری نیا

دوره تشریفات آبان ماه

چهارشنبه 19 آبان ماه ، پنجشنبه 20 آبان ماه ، جمعه 21 آبان ماه

مدرس دوره : میثم غریبی

دوره گل  فروشی آبان ماه

چهارشنبه 26 آبان ماه ، پنجشنبه 27 آبان ماه ، جمعه 28 آبان ماه

مدرس دوره : خانم بهاره عرفان


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در آذر 1400

دوره تشریفات آذر ماه

چهارشنبه 17 آذر ماه ، پنجشنبه 18 آذر ماه ، جمعه 19 آذر ماه

مدرس : خانم نازنین ابری نیا

دوره گل فروشی آذر ماه

چهارشنبه 24 آذر ماه ، پنجشنبه 25 آذر ماه ، جمعه 26 آذر ماه

مدرس : میثم غریبی


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در دی 1400

دوره دیجی گل دی ماه

سه شنبه 14 دی ماه ، چهارشنبه 15 دی ماه ، پنجشنبه 16 دماه ، جمعه 17 دی ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا

دوره تشریفات دی ماه :

چهارشنبه 29 دی ماه ، پنجشنبه 30 دی ماه ، جمعه 1 اسفند ماه

مدرس : میثم غریبی

دوره گل فروشی دی ماه

چهارشنبه 22 دی ماه ، پنجشنبه 23 دی ماه ، جمعه 24 دی ماه

مدرس : خانم بهاره عرفان


دوره های آموزشی آموزشگاه بوی گل در اسفند 1400

دوره دیجی گل اسفند ماه :

سه شنبه 3 اسفند ماه ، چهارشنبه 4 اسفند ماه ، پنجشنبه 5 اسفند ماه ، جمعه 6 اسفند ماه

مدرس دوره : خانم نازنین ابری نیا

دوره تشریفات اسفند ماه :

چهارشنبه 11 اسفند ماه ، پنجشنبه 12 اسفند ماه ، جمعه 13 اسفند ماه

مدرس دوره : میلاد غریبی

دوره گل فروشی اسفند ماه :

چهارشنبه 18 اسفند ماه ، پنجشنبه 19 اسفند ماه ، جمعه 20 اسفند ماه

مدرس دوره : میلاد غریبی

0/5 (0 نظر)