دوره گل فروشی اسفند 99 آموزشگاه بوی گل

دوره گل فروشی اسفند 99 بوی گل در تاریخ 13 و 14 و 15 اسفند با تدریس مدرسین بوی گل برگزار شد . در این دوره هنرجویان آیتم های گل تک شاخه ، دسته گل ، دسته گل عروس ، سبد گل ، پایه گل ، ماشین عروس و دسته گل سازه را فرا گرفتند . تمامی نمونه کار هنرجویان در تصاویر گذاشته شده قابل مشاهده است و شما می توانید نسبت به دیدن این نمونه کار ها اقدام کنید .JTNDdGFibGUlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlM0N0Ym9keSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDklODclMjAlM0ElM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFJURBJUFGJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JURCJThDJTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDglQUElRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQUUlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDklODclM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFMTMlMjAlRDklODglMjAxNCUyMCVEOSU4OCUyMDE1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTgxJUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg3JTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDklODUlRDglQUYlRDglQjElRDglQjMlM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0UlRDglQTclRDglQjMlRDglQTclRDklODUlREIlOEMlMjAlRDklODclRDklODYlRDglQjElRDglQUMlRDklODglREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDklODclMjAlM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RkJTNFJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTgyJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUI1JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTgyJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIyJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTgyJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUE3JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUI0JURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ4JThDJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg0JUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTgyJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJTNDJTJGdGQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZ0ciUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRnRib2R5JTNFJTBBJTNDJTJGdGFibGUlM0U=

0/5 (0 نظر)